HbA1c

9801db74f4

 

 Određivanje glikoliziranog hemoglobina A1c (HbA1c)

sztgdgtd

Šećerna bolest (dijabetes) je hronično stanje koje zahteva pridržavanje  određenih pravila života i lečenja radi njene dobre regulacije. Uz dovoljnu informisanost i male promene u načinu ponašanja, s dijabetesom je moguće živeti dugo i kvalitetno. Pojava dijabetesa tipa 2, ali i tipa 1, poprima za­brinjavajuće razmere. Nesumnjivo, najvažnija demografska promena koja dovodi do tako visokog skoka učestalosti dijabetesa jeste porast broja osoba starijih od 65 godina života i gojaznih kod kojih se, inače, povećava učestalost ovog ozbiljnog oboljenja.

Merenje šećera u krvi osnovna je analiza kojom se utvrđuje trenutni nivo šećera u krvi. Pojedinačni rezultati merenja šećera u krvi će pružiti uvid u trenutna dešavanja u organizmu, ali neće dati sve neophodne informacije iz razloga što na nivo šećera u krvi mogu da utiču različiti faktori, kao naprimer doba dana, obroci i drugo. Najbolji način da se utvrdi da li je glikemija pod kontrolom je određivanje glikoliziranog hemoglobina A1C. On pokazuje prosečnu vrednost šećera u krvi tokom poslednja tri meseca, odnosno njegovu koncentraciju u eritrocitima. Glikozilacija hemoglobina je neenzimski proces, koji se odvija kontinuirano u toku života eritrocita. Što se u krvi nalazi više glukoze biće i više glikoziliranog hemogobina.
Životni vek eritrocita je 120 dana posle čega stari eritrociti bivaju zamenjeni novim. Merenjem koncentracije HbA1c može da se utvrdi koja je bila prosečna koncentracija glukoze u krvi u poslednih 8-12 nedelja. Kod osoba bez diabetesa prosečne vrednosti kreću se u rasponu od 3,5% do 5,5% a kod osoba sa diabetesom vrednosti oo 6,5 do 7,5% smatraju se zadovoljavajućim.
Svi dijabetičari treba da kontrolišu vrednost hemoglobina A1C najmanje dva puta godišnje, ili na svaka 3 meseca dokle god se ne stabilizuje vrednost šećera u krvi. Vrednost hemoglobina A1C preko 8% zahteva korekciju terapije. Ukoliko njegova vrednost prelazi 9%, veća je i mogućnost pojave komplikacija promena na očnom dnu, bubrezima, nervnom sistemu.
Analiza glikoziliranog hemoglobina A1C se najčešće određuje iz venske krvi. Ova analiza može da se radi u bilo koje doba dana i ne mora se voditi računa da li je pacijent jeo i da li je primio insulin, ili ne.
Incidencija diabetesa tipa 2, ali i tipa 1, poprima za¬brinjavajuće razmere. Nesumnjivo, najvažnija demografska promena koja dovodi do tako visokog skoka učestalosti diabetesa jeste porast broja osoba starijih od 65 godina života i gojaznih kod kojih se, inače, povećava učestalost ovog ozbiljnog oboljenja.

U Laboratoriji CENTAR određujemo HbA1c koristeći HPLC metodu

Referentna metoda za određivanje HbA1c je HPLC metoda. U prvom koraku hemoglobin se razlaže na peptide enzimom endoproteinazom Glu-C. U drugom koraku se razdvajaju glikozilirani i neglikozilirani N-terminalni heksapeptidi β-lanaca. Nivo HbA1c se računa iz odnosa glikoziliranog i neglikoziliranog heksapeptida. Međunarodna federacija za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC) razvila je referentnu HPLC metodu za određivanje nivoa HbA1c koja je usvojena na globalnom nivou.