Hematologija

RedBloodCells3

aaa

Hematologija je nauka koja se bavi proučavanjem krvi (ime potiče od grčkih reči: haima-krv i logos-nauka). Bavi se proučavanjem ćelijskog dela krvi, od nastanka u krvnim organima,preko funkcija u cirkulaciji i tkivima, do propadanja ili potrošnje krvnih ćelija tokom obavljanja ovih procesa. To je složena nauka koja obuhvata pored kliničke hematologije i transfuziologiju, citološku laboratoriju i druge.

U našoj laboratoriji hematološke parametre određujemo na automatskom brojaču krvnih ćelija, koji se odlikuje visokom preciznošću, tačnošću i proverljivošću analiziranja. Morfologija krvnih ćelija daje važan doprinos proceni hematoloških poremećaja i njihovoj klasifikaciji.