Specijalne analize HPLC metodom

 

DSC_5617

 

Tečna hromatografija visokih performansi (High-performance liquid chromatography, chromatography,  HPLC) je oblik hromatografije na koloni, koja se koristi za razdvajanje komponenti iz smeše na osnovu hemijskih interakcija između supstance koja se analizira i stacionarne faze u koloni.

Ona pruža pouzdane rezultate u kratkom vremenskom periodu. Neke od analiza koje se rutinski rade tehnikom HPLC u biohemijskoj laboratoriji „Laboratorija Centar“ su : katrholamini, homocistein, HbA1c, vitamini D2,D3, gluteo i kazenomorfini.